wadkanovaren.nl

Actuele informatie over dynamische zonering op het Wad


laatst bijgewerkt: 04-09-2018

Op deze pagina staat de actuele stand van zaken over dynamische zonering:.

01-09-2018 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2018 Boschplaat, Feugelp÷lle en het Oerd zijn weer toegankelijk
17-07-2018 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
De kolonie Sterns op het Rif is voor de 2e keer weggespoeld, zie bericht Waddenunit 15-7-2018. De Waardgronden tussen Terschelling en Ameland kunnen nog niet vrij gegeven worden tussen omdat er nog zeehondenpups zitten.
20-06-2018 Op het Rif resteert nog maar een klein stuk dat is afgezet met verbodsborden om een kleine broedkolonie van Noordse sterns te beschermen. De nesten worden nu bedreigt door hoogwater in combinatie met harde noordwestenwind en springtij. Aan de westzijde van het Rif en Engelsmanplaat ligt nu aan het Smeriggat een groot aantal zeehonden met pups. Door de drukke scheepvaart en droogvallende schepen in de buurt zijn de zeehonden zeer alert en gaan bij het minste geringste te water. Het verzoek is daarom om zo stil mogelijk en op ruime afstand van de oever van het Rif te passeren.
15-05-2018 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20)gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
02-05-2018 Op 2 mei zijn op het Rif de borden geplaatst om de grenzen van de kolonie van enige hondrden sterns aan te geven: betreden van de kolonieis is niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag het strand tussen palen en waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden. Zie ook bericht Waddenunit 28-5-2018
15-04-2018 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
15-03-2018 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
01-11-2017:Razende Bol en de Koffiebonenplaat zijn tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk
01-09-2017 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2017: Het Rif (Engelsmanplaat), Boschplaat, Feugelp÷lle en het Oerd zijn weer toegankelijk
25-07-2017 De alternatieve vaarroute over de Waardgronden onder Terschelling is opengesteld
16-07-2017 De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk
28-05-2017 Op de Vliehors (Vlieland) hebben dwergsterns een 3e kolonie gevestigd. Als u daar in de buurt komt, houd dan voldoende afstand
22-05-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-05-2017 Vanaf 15 mei zijn alle art.20 gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
08-05-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
01-05-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
26-04-2017 De eerste sterns zijn op het Rif gesignaleerd waarmee het broedseizoen van de verschillende sternsoorten op het rif van start gaat. De verbodsborden zijn vandaag weer geplaatst. Vanaf nu is het dus niet meer toegestaan binnen het gebied dat door de borden wordt omsloten over het Rif te lopen. Het strand tussen de hoog- en laagwaterlijn is wel toegankelijk maar houd ruime afstand tot de borden om de nesten aan de rand niet te verstoren. zie ikpasophetwad.nl voor achtergrondinformatie
24-04-2017 Het afgesloten gebied van de Koffieboonplaat is meer uitgebreid om o.a. Sterns en Plevieren de kans te geven om te broeden. Dit heeft te maken met het kleiner worden van de Koffieboonplaat. De corridor is daarom verplaatst, deze loopt nu langs de oostzijde van de vijfde slenk richting Stuifdijk. Het is goed aangegeven met bebording. De vogelwachterspost staat op het duintje tegen de vijfde slenk, wadvaarders zijn altijd van harte welkom.
20-04-2017 In het duingebied Kikkerbeet op Vlieland (grenzend aan de Postweg) heeft zich een kolonie lepelaars gevestigd. tot 15 augustus is het gebied met verbodsborden afgesloten.
16-04-2017 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
09-04-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
01-04-2017: De Blauwe Balg is gesloten t.b.v. de zeehonden en als foerageergebied voor vogels.
15-03-2017: Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
01-09-2016 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
29-08-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
22-08-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-08-2016: Boschplaat, Feugelp÷lle en het Oerd zijn weer toegankelijk
16-07-2016 De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk
10-07-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
03-07-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
26-06-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
19-06-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
12-06-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
05-06-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
29-05-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
22-05-2016 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-05-2015 Vanaf 15 mei zijn alle art.20 gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
3-05-2016: Het Rif boven Engelsmanplaat is vanaf 3 mei met verbodsborden afgesloten i.v.m. broedkolonies van sterns: art20 gebieden
24-04-2016 Afgelopen week hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in het afsluiten of openstellen van gebieden 15-04-2016De kwelder van Schier is vanaf 15 april tot 15 juli afgesloten
1 april 2016: De Blauwe Balg is gesloten t.b.v. de zeehonden en als foerageergebied voor vogels.

15 maart 2016: Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelp˘lle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.

01-11-2015: als laatste art20 gebieden zijn ook de Razende Bol en de Koffiebonenplaat tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk. Zie de actuele overzichtskaart voor de gebieden waarvoor gedurende het hele jaar beperkte toegankelijkheid geldt.

01-09-2015Vanaf 1 september zijn een groot aantal gebieden weer opengesteld tot het voorjaar 2016. Deze gebieden waren op grond van art 20 natuurbeschermingswet afgesloten i.v.m. het broedseizoen van de vogels en het werpen en opgroeien van de jonge zeehonden en het verharen van de zeehonden. Een aantal gebieden blijven gesloten als o.a. foerageergebied, ruigebied, hvp, rustgebied en werpgebied voor de grijze zeehond. Het gaat om het noordelijke deel van de Razende Bol, de Vlakte van Kerken (Texel), de Breezandkust, het Mosselgaatje (Wieringen), Posthuis Wad (Vlieland), het permanent droogblijvende deel van de Richel, Griend, Koffiebonenplaat (Terschelling), Rottumerplaat, Rottumeroog en een deel van Punt van Reide (Dollard/Ems). Daarnaast zijn er een aantal gebieden die omdat ze als hvp fungeren het hele jaar niet toegankelijk zijn 3 uur voor hoogwater tot 3 uur na hoogwater. Daarnaast zijn er een aantal gebieden die, omdat ze als hvp fungeren, het hele jaar niet toegankelijk van 3 uur voor hoogwater tot 3 uur na hoogwater. Dit geldt in elk geval voor het Rif en Simonszand, maar ook wordt verwacht dat andere hvpgebieden gedurende de periode rond hoogwater met rust worden gelaten. Dit geldt o.a. voor de oostpunten van de eilanden.

16-8-2015 De Boschplaat (Terschelling), Feugelp÷lle (Ameland) en het Oerd (Ameland) zijn weer vrij toegankelijk

3-8-2015 bron: Waddenunit
Aanlanden bij het gele boeitje aan de oostzijde van het "Oude Smeriggat".
Regelmatig ziet de Waddenunit bootjes welke Noord tot Noordoost van het gele boeitje welke aan de noordoostzijde van het oude smeriggat ligt zijn drooggevallen. Dit boeitje markeert de zuidzijde van het bij hoogwater gesloten deel. In het veld is het soms lastig om een artikel 20 gebied te duiden. Tip op die locatie is: Ten zuiden van de boei mag u aanlanden en, wanneer u vanaf de gele boei een lijn in noordelijke richting trekt en u blijft ten westen van die lijn, dan zit u goed. De afstand tot de hvp is dan behoorlijk, zodat de vogels minder snel zullen opvliegen.

3-8-2015 bron: Waddenunit
Op maandagavond 3 augustus heeft de bemanning van de Krukel in samenwerking met de vogelwachters van de Engelsmanplaat een deel van de borden van het Rif opgeruimd. Het rif is dus weer 3 uur voor tot 3 uur na laagwater weer volledig vrij voor betreding.
De broedende vogels hebben het dit jaar zwaar te verduren gehad. Eerst is er een deel weggespoeld tijdens een erg hoog tij in mei, en tijdens de ergste julistorm in jaren zijn er ook weer nesten en jongen weggespoeld. Eind juni zijn diverse "vliegvlugge" jongen waargenomen van de noordse stern, visdief en dwergstern. Ook lagen er toen nog eieren en liepen er jongen rond. De vogels waarvan de nesten eind mei waren weggespoeld waren opnieuw begonnen en hadden dus later dan de niet weggespoelde dieren jongen. Dit fenomeen heeft er dus voor gezorgd dat het broedseizoen langer duurde dan normaal gesproken het geval is. Ondanks alles is de kolonie toch vrij succesvol geweest. Exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar in ieder geval zijn er tientallen jonge vliegende noordse sterns, visdieven en dwergsterns gezien terwijl ze in de nabije omgeving aan het foerageren waren.
Vanaf halverwege juli zijn op het Rif ook de eerste grote sterns met hun vliegende jongen gezien. Deze dieren zijn waarschijnlijk afkomstig vanaf de Feugelpolle nabij Hollum Ameland. De dieren gebruiken het Rif als rustplaats en 's nachts als slaapplaats. Gedurende de schemering of 's ochtends heel vroeg waren er enkele duizenden sterns waar te nemen.
Ook de in de arctische gebieden broedende soorten werden vanaf halverwege juli weer gesignaleerd. Regelmatig zijn de grote zwarte wolken weer aan de hemel te zien. Onder andere rosse grutto, kanoetstrandloper en bonte strandloper maken weer met duizenden gebruik van de hoogwatervluchtplaatsen van de Engelsmanplaat en het Rif.

1-8-2015 bron: boswachter Boschplaat
De Boschplaat is vanaf 1 augustus voor een deel is opengesteld voor publiek. Het betreft het gebied tussen de Derde en de Vijfde Slenk. Het westelijk deel blijft afgesloten tot 15 augustus en de Koffieboonplaat tot 1 november a.s. De laatste heeft de functie van hoogwatervluchtplaats en rustgebied voor zeehonden. Nadere informatie is te verkrijgen bij Jan Ellens, Boswachter, Beheerseenheid Terschelling, Tel. 06-13512507, E-mail: j.ellens@staatsbosbeheer.nl

4-6-2015 bron: vogelwachters Engelsmanplaat
Maandag 1 juni op Rif alles geteld. Zie ook facebook. De nesten ongebruikelijk ijl verspreid over het Rif over een groot gebied.
Uiterste westRif geen broedvogels maar wel zeer veel zeehonden. Gisteren meer dan 700 geteld (gehele Pinkegat neem ik aan). Kraam seizoen is inmiddels gestart.
Er is op het Rif dus niet veel ruimte vrij.

22-7-2015 bron Wadden unit Krukel: de nieuwe route over de Waardgronden (zuidelijk deel Blauwe Balg) is vanaf heden open en met 14 boeien aangegeven, zie bij nautin.nl art20gebieden actueel voor details.
1-6-2015 bron: Wadden unit Krukel
Op vrijdag 29 mei zijn de borden rondom de broedkolonie op het Rif verplaatst. De eerder geplaatste borden stonden op sommige plekken in de kolonie, de eieren lagen naast de borden. Dit komt door het flink forser worden van de kolonie, maar ook door het verplaatsen van de hoogwaterlijn door stuivend zand. In de laatste 3 weken is het deel boven de hoogwaterlijn (spring) ongeveer met een derde toegenomen. Er ontstaan weer kleine duintjes en overal komt biestarwegras boven het maaiveld uit.
Op maandag 1 juni is met de telgroep Engelsmanplaat een broedvogelinventarisatie uitgevoerd, aantal paren zijn:
Visdief: 310, Noordse stern: 176, Dwergstern: 30, Scholekster: 8, Strandplevier: 2 (waarschijnlijk)

10-5-2015 Bron: bemanning Krukel, 12 mei 2015
Zondag 10 mei zijn er op het Rif, noord van de Engelsmanplaat, door de vrijwillige vogelwachters van Engelsmanplaat en de bemanning van de Krukel, verbodsborden rondom een broedkolonie van sterns gezet.
De borden hebben we zˇ geplaatst dat de sterns de ruimte hebben om rustig te broeden, maar ook zo, dat bezoekers van het Rif in de periode van 3 uur rond laagwater goed rond de plaat kunnen lopen.
Aan de noordzijde staan de borden vrij dicht tegen de hoogwaterlijn van de kolonie omdat dat ze anders wegspoelen. Daarom is hier wat extra afstand tot de borden gewenst.
Mocht u het Rif bezoeken na een periode met harde wind, dan is er kans dat er borden zijn verdwenen. Ons verzoek is om dan lager dan de hoogwaterlijn te blijven ter hoogte van de kolonie.
Omdat de borden geplaatst zijn tijdens de vestigingsperiode, is het lastig om een goede schatting van de aantallen dieren te maken die daar (gaan) broeden.
Maar een ruwe schatting van de aantallen is:
Visdief: 160 paar
Noordse stern: 112 paar
Dwergstern: 18 paar
Strandplevier: 2 paar

klik op home voor menu+homepagina