Actuele informatie over varen op het Wad


laatst bijgewerkt: 15-08-2018

Op deze pagina staan actuele onderwerpen en wijzigingen aan de site waar je op een snelle manier kennis van kan nemen. Kleine aanpassingen worden niet vermeld
De onderwerpen staan op datumvolgorde, met de recentste als eerste.


01-09-2018 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2018: Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk
17-07-2018 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
De kolonie Sterns op het Rif is voor de 2e keer weggespoeld, zie bericht Waddenunit 15-7-2018. De Waardgronden tussen Terschelling en Ameland kunnen nog niet vrij gegeven worden tussen omdat er nog zeehondenpups zitten.
20-06-2018 Op het Rif resteert nog maar een klein stuk dat is afgezet met verbodsborden om een kleine broedkolonie van Noordse sterns te beschermen. De nesten worden nu bedreigt door hoogwater in combinatie met harde noordwestenwind en springtij. Aan de westzijde van het Rif en Engelsmanplaat ligt nu aan het Smeriggat een groot aantal zeehonden met pups. Door de drukke scheepvaart en droogvallende schepen in de buurt zijn de zeehonden zeer alert en gaan bij het minste geringste te water. Het verzoek is daarom om zo stil mogelijk en op ruime afstand van de oever van het Rif te passeren.
28-05-2018 kolonie Sterns op het Rif weggespoeld, zie bericht Waddenunit 28-5-2018
15-05-2018 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20)gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
02-05-2018 Op 2 mei zijn op het Rif de borden geplaatst om de grenzen van de kolonie van enige hondrden sterns aan te geven: betreden van de kolonieis is niet toegestaan; alleen tijdens laagwater (3uur na - 3 uur voor HW) mag het strand tussen palen en waterlijn betreden worden, bij voorkeur alleen de waterlijn aanhouden. 15-04-2018 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
15-03-2018 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten opdat de vogels in rust het broedseizoen voor kunnen bereiden.
02-02-2018 De getijdengegevens van het Duitse en Deense Wad voor 2018 staan op de website
10-01-2018 De getijdengegevens van het Nederlandse Wad voor 2018 staan op de website
01-11-2017:Razende Bol en de Koffiebonenplaat zijn tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk
01-09-2017 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2017: Het Rif (Engelsmanplaat), Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk
25-07-2017 De alternatieve vaarroute over de Waardgronden onder Terschelling is opengesteld
16-07-2017 De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk
14-07-2017 De plaatsen van de meerjarige mosselbanken zijn op een kaart weergegeven, zie mosselbanken westelijk Wad en mosselbanken oostelijk Wad
28-05-2017 Op de Vliehors (Vlieland) hebben dwergsterns een 3e kolonie gevestigd. Als u daar in de buurt komt, houd dan voldoende afstand
22-05-2017 geen wijzigingen in dynamische zonering sinds vorige week
15-05-2017 Vanaf 15 mei zijn alle art.20 gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
26-04-2017 De eerste sterns zijn op het Rif gesignaleerd waarmee het broedseizoen van de verschillende sternsoorten op het rif van start gaat. De verbodsborden zijn vandaag weer geplaatst. Vanaf nu is het dus niet meer toegestaan binnen het gebied dat door de borden wordt omsloten over het Rif te lopen. Het strand tussen de hoog- en laagwaterlijn is wel toegankelijk maar houd ruime afstand tot de borden om de nesten aan de rand niet te verstoren
24-04-2017 Het afgesloten gebied van de Koffieboonplaat is meer uitgebreid om o.a. Sterns en Plevieren de kans te geven om te broeden. Dit heeft te maken met het kleiner worden van de Koffieboonplaat. De corridor is daarom verplaatst, deze loopt nu langs de oostzijde van de vijfde slenk richting Stuifdijk. Het is goed aangegeven met bebording. De vogelwachterspost staat op het duintje tegen de vijfde slenk, wadvaarders zijn altijd van harte welkom.
20-04-2017 In het duingebied Kikkerbeet op Vlieland (grenzend aan de Postweg) heeft zich een kolonie lepelaars gevestigd. tot 15 augustus is het gebied met verbodsborden afgesloten.
15-04-2017: De kwelder van Schier is vanaf 15 april tot 15 juli afgesloten
01-04-2017: De Blauwe Balg is gesloten t.b.v. de zeehonden en als foerageergebied voor vogels.
19-03-2017 Nieuw toewgevoegd is een agenda met zoutwater kanotochten gepland door diverse organisaties op het internationale Wad, Zeeuwse wateren en elders in Europa
15-03-2017 per 15 maart zijn 4 art20gebieden afgesloten
09-02-2017 De bijgewerkte getijdengegevens van het Nederlandse Wad voor 2017 staan op de website
01-09-2016 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16 augustus 2016: Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk
16 juli 2016: De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk
15-05-2016 Vanaf 15 mei zijn alle art.20 gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
3-05-2016: Het Rif boven Engelsmanplaat is vanaf 3 mei met verbodsborden afgesloten i.v.m. broedkolonies van sterns: art20 gebieden
24-04-2016: De haven en geul van Noordpolderzijl worden momenteel verdipet d.m.v. baggeren, zie verslag d.d. 23-4-2016
15-04-2016: De kwelder van Schier is vanaf 15 april tot 15 juli afgesloten
01-04-2016: De Blauwe Balg is gesloten t.b.v. de zeehonden en als foerageergebied voor vogels.
15-03-2016 per 15 maart zijn 4 art20gebieden afgesloten
09-03-2016  pdf versies van wadkanovaren.nl zijn beschikbaar voor offline bekijken en t.b.v niet-windows apparatuur: pdf downloaden en pdf online
13-01-2016 de getijdengegevens 2016 voor het hele wad van het Nederlandse en het Duitse + Deense Wad zijn beschikbaar met nog meer meetpunten
13-01-2016 Kaarten met isokentering lijnen die de punten met gelijke kenteringstijdstippen verbinden geven een indicatie van de hoog- en laagwatertijdstippen in de geulen voor het Nerderlandse Wad.
01-11-2015:Razende Bol en de Koffiebonenplaat zijn tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk
01-09-2015 de meeste art20 gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2015 een aantal gebieden zijn vanaf 15 augustus weer toegankelijk
03-08-2015 De Boschplaat tussen de derde en de vijfde slenk is weer toegankelijk
01-08-2015 't Rif boven Engelsmanplaat is weer toegankelijk van 3 uur voor tot 3 uur na laagwater, meer info
22-7-2015De nieuwe route over de Waardgronden (zuidelijk deel Blauwe Balg) is vanaf heden open en met 14 boeien aangegeven, zie art20 gebieden 16-7-2015 De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk art20 gebieden
1-7-2015 Niet alleen de zeegaten tussen Ameland - Rif en Schiermonnikoog maar ook tussen Rottumerplaat en Rottumeroog worden steeds ondieper en ontstaan er zandplaten die voor een steeds langere periode rond laagwater droogvallen. meer info

1-6-2015 Het afgesloten broedgebied op het Rif boven Engelsmanplaat is naar het westen uitgebreid. Verspreid over de hele waddenzee is de werpperiode van zeehondenpups begonnen.

9-5-2015Het Rif boven Engelsmanplaat is vanaf 9 mei met verbodsborden afgesloten i.v.m. broedkolonies van sterns: art20 gebieden

20-4-2015 Een artikel over hoogwatervluchtplaatsen is toegevoegd

18-4-2015 tussen 1-15 april zijn 2 art20gebieden afgesloten

15-3-2015 per 15 maart zijn 4 art20gebieden afgesloten

18-2-2015 Pas verschenen:
Handboek Varen op de Waddenzee,
zie onze recensie

9-2-2015
De vernieuwde Erecode is gepubliceerd, download hem hier

12-01-2015 De getijdengegevens 2015 zijn geplaatst voor het hele Wad van Den Helder t/m Nieuwe Statenzijl (getijdentabellen Nederlandse Wad) en van Borkum t/m Esbjerg getijdentabellen Duitse Wad

1-9-2014Vanaf 1 september is een groot aantal gebieden weer toegankelijk, zie De wadden als natura2000gebied.

10-7-2014kanotochten De overzichten van de beste tochtmogelijkheden uitgaande van hoogwater Lauwersoog zijn gecontroleerd, bijgewerkt en verbeterd. Overzicht van de best te varen tochten per datum is toegevooegd

27-5-2014 Rondom de broedkolonie op het Rif zijn verbodsborden geplaatst om de ruim 400 nesten te beschermen.

20-5-2014 De bestaande Erecode "Wad ik heb je lief" is in het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW, zie volgende punt) onder de loep genomen en aangepast. Je kunt de nieuwe concepttekst hier oproepen. Mocht je nog aanmerkingen of suggesties hebben (te richten aan rvdeijk@home.nl), dan moet je snel zijn want de tekst wordt zeer binnenkort definitief vastgesteld.

1-5-2014 kano-nieuwsbrieven AVW
als belangenbehartiger voor de zeekanoërs inzake beheer van de Waddenzee brengt Robbert van der Eijk op onregelmatige tijden nieuwsbrieven uit ter informatie over de ontwikkelingen rond de Waddenzee

4-4-2014 De wadden als natura2000gebied
Als onderdeel van de voorlichting over dynamische zonering in het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is een nieuwe rubriek op deze site geopend, waar steeds de meest actuele informatie over toegankelijkheid van gebieden die ons bekend is wordt aangegeven, zie De wadden als natura2000gebied.
Op 18 april 2014 geeft Robbert van der Eijk een lezing gegeven bij de Groninger Kano Vereniging over De wadden als natura2000gebied;zie de uitnodiging voor de lezing.
Als u graag wilt dat de lezing ook op een andere plaats wordt gegeven, neem dan contact op.
Een pdfversie van de Powerpointpresentatie is hier op te roepen en te downloaden.

23-2-2014 diverse aanpassingen en enkele fouten in de overzichten van tochten met vertrektijd 9 uur zijn verbeterd

7-1-2014 getijdentabellen 2014
De getijdentabellen voor 2014 van 21 plekken langs het Nederlandse Wad zijn gepubliceerd. Werd voorheen alleen de hoog- en laagwatertijden van enkele vertrekpunten weergegeven, nu zijn 21 punten opgenomen, waaronder ook eigen voorspellingen voor Holwerd, Noordpolderzijl en Termunterzijl. Ook voor het Duitse Waddengebied zijn voor het hele jaar de getijdengegevens op te zoeken op getijdentabellen Duitse wad.

7-12-2013 Actieplan integratie recreatie en natuur op het Wad 2014-2018
Vanaf 2014 treedt een Actieplan in werking om tot een nieuw Convenant Vaarrecreatie Waddenzee te komen. Dynamische zonering is een belangrijk onderdeel daarvan. Kijk op natuur en recreatie op het Wad voor nadere informatie. Alle relevante stukken zijn in te zien en te downloaden op https://www.dropbox.com/sh/x2ewte6jmz6epdc/Ztqos3geQb

28-11-2013 kamperen bij jachthaven op Ameland
Bij de jachthaven Leijegat op Ameland (Nes) kunnen kanoërs sinds 2012 een tentje opzetten, zie Overzicht vaarroutes, Overzicht mogelijke kanotochten.

1-10-2013 Aanvulling deel 4 Duitse Wad
Van het hele Duitse Wad tussen Borkum en Sylt zijn overzichtskaarten toegevoegd t.b.v. een eerste oriëntatie.

16-9-2013 Aanvulling informatie kanovaren westelijk Wad
Aanvullende informatie van Bart Bakker over vertrekpunten rond Den Helder en afsluitdijk en aanlanden op Texel is toegevoegd aan Overzicht mogelijke kanotochten op het Wad en Overzicht vaarroutes

6-9-2013 't Rif boven Engelsmanplaat weer toegankelijk
Tijdens het broedseizoen is het Rif boven Engelsmanplaat volledig afgesloten geweest. De laatste jongen zijn uitgevlogen bij de sternkolonie op het Rif boven Engelsmanplaat. Vanaf 6 september is het Rif weer toegankelijk tussen 3 uur voor en 3 uur na laagwater. De verbodsborden worden weggehaald en mogen genegeerd worden. Iedereen bedankt voor het ontzien van de sternkolonie. Er hebben 169 paartjes noordse stern, 25 paartjes visdief, 22 paartjes dwergstern, 5 paartjes scholekster en ook nog 2 nesten eidereend gebroed. Helaas is een nest van paartje strandplevier weggespoeld, net als de hele kolonie op de Hiezel (zuidpunt Engelsmanplaat) die in de zomer is weggespoeld.

7-8-2013 nieuwskrant waddenzee
Op de homepagina is een nieuwskrant geplaatst met actueel nieuws over het wad. De informatie is afkomstig van nieuwsopmaat.nl

22-7-2013 De Hiezel en achterland = hvp (hoogwater vluchtplaats)
De Hiezel (oostzijde van Engelsmanplaat) en met name de aansluitende westelijke plaat vormen al jaren een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor grote aantallen vogels. Hoewel voor het gebied officieel geen betredingsbeperkingen gelden, is toch het dringende verzoek om drie uur voor en na hoogwater de Hiezel en het gebied er achter niet te betreden. Gedurende die periode is het vrijwel onmogelijk niet grote groepen vogels te verstoren. Verstoring van grote groepen vogels op een hvp is bovendien strafbaar, dus in feite mag je er toch niet rondlopen drie uur rond hoogwater. Het beste kun je met de kano aanlanden in de buurt van het baken. De kans op veel vogels is daar vermoedelijk het kleinst. (Gedurende het broedseizoen bestaat er een kans dat delen van de Engelsmanplaat door vogels worden gebruikt als broedplaats. Deze plekken worden in het veld gemarkeerd door middel van verbodsbordjes. Wanneer de plaat niet meer wordt gebruikt door broedende vogels worden deze bordjes weer verwijderd.

5-7-2013 Natuur op het Wad verbod Hiezel opgeheven
Van de zuidoostpunt van Engelsmanplaat (= De Hiezel) zijn de verbodsborden verwijderd. De broedkolonie van sterns is helaas weggespoeld en de vogels doen geen nieuwe poging tot broeden. De broedkolonie op het Rif bestaat nog wel en daar zijn de eerste jongen geboren.

26-6-2013 Natuur op het Wad
Aan het artikel is een overzicht van de hoogwatervluchtplaatsen voor vogels en de werp- en zooggebieden van zeehonden toegevoegd.

24-6-2013 navigatie op het wad
Aan het hoofdstuk is een methode toegevoegd om met een horloge met wijzerplaten het zuiden, noorden, oost en west te bepalen


14-6-2013 Oostpunt Schier is Hoogwatervluchtplaats Op het deel van de oostpunt van Schiermonnikoog dat bij hoogwater meestal droog blijft, zijn kleine duintjes met helmgras ontstaan. Potentieel zou dit gedeelte zich tot broedgebied van verschillende vogelsoorten kunnen ontwikkelen. Nu al is het gebied een hoogwatervluchtplaats voor veel vogelsoorten, waaronder grote aantallen eidereenden. Het gebied is weliswaar vrij toegankelijk, maar het dringende verzoek is om het gebied tijdens hoogwater te ontzien. Als je wilt aanlanden kies dan een plek waar zich weinig of geen vogels ophouden en ga niet aan de wandel naar plekken waar zich vogels ophouden. Met name eidereenden hebben rust nodig om tijdens de hoogwaterperiode hun zwaar verteerbare kokkels te kunnen verteren. Als de vogels tijdens de verteerperiode worden verstoord bestaat de kans dat de maag nog niet leeg is bij de volgende foerageerperiode en ze dan minder voedsel kunnen opnemen. De betonde geul loopt vlak langs de oever van het gebied en het verzoek is om niet de geul te volgen maar zuidelijker van de geul te varen en van boei EB16 of EB18 rechtstreeks naar EB20 te varen. Als je Simonszand wil passeren wordt aanbevolen om de nieuwe zuidelijke geul te nemen van boei EB28 naar ST17 en zo de vogels en zeehonden te ontzien, zie kaartje.


3-6-2013 Uitbreiding broedkolonies 't Rif en Hiezel
Het broedgebied op het Rif is naar het westen uitgebreid en 4 juni worden de verbodsboorden naar het westen verplaatst. Eventueel aanlanden kan het beste ten zuiden van de noordwestpunt van het Rif.
Op de Hiezel (zuidoost punt Engelmanplaat) zijn een aantal sterns opnieuw aan het broeden geslagen nadat de vorige nesten waren weggespoeld. De verbodsborden die er al stonden zijn blijven staan.


1-6-2013Nieuwe pagina over natuur op het Wad
De hele Waddenzee is één groot natuurgebied waarin gevaren, gekanoëd, wadgelopen, gevist e.d. wordt. Maar bij al die activiteiten horen wel bepaalde gedragsregels. Sinds 2012 wordt geprobeerd pragmatisch om te gaan met de geboden en verboden op het wad om zo beheer en bescherming van natuur en menselijke activiteiten zo goed mogelijk op elkaar aan te passen. Daarbij is het van belang dat mensen die het wad op gaan ook weten waar je wel en niet mag komen, hoe je je op bepaalde plekken moet gedragen en waarom dat zo is. In het hoofdstuk Natuur op het wad wordt zo goed mogelijk aangegeven waarom bepaalde dieren op bepaalde plekken moeten worden ontzien en waarom de toegankelijkheid van ca 30 gebieden beperkt is of waarom er ter plekke aparte gedragsregels gelden.


3-5-2013 Delen van 't Rif boven Engelsmanplaat en Hiezel (zuidoostpunt Engelsmanplaat) afgesloten i.v.m. start broedseizoen.
Op vrijdag 3 mei 2013 hebben in eendrachtige samenwerking de vogelwachters Theo, Rob, Wouter en Edwin, de wadvaarder Cor, de zeekajakkers Peter, Marlies en Robbert,Janny van het Watersportverbond onder leiding van de bemanning Arjen en Bert van de Krukel van Waddenbeheer palen ingegraven rond het broedgebied van de verschillende sternsoorten op het Rif boven Engelsmanplaat. Aan de palen zit een bord met het opschrift "Kwetsbaar gebied, verboden toegang". De afzetting van het gebied was nog maar net op tijd want de srerns waren al druk bezig met baltsvluchten. Op de terugweg werd nog even de Hiezel (zuidoost punt Engelsmanplaat) aangedaan en in tegenstelling tot eerder in de week, bleken er nu wel ook op de Hiezel sterns bezig te zijn met voorbereidingen op het broedseizoen. Daarom zijn ook daar palen geplaatst. Tot na het broedseizoen zijn beide gebieden dus verboden gebied en het is belangrijk dat iedere gebruiker van het wad zich daar ook aan zal houden. Foto's van het plaatsen van de palen is te zien op palen plaatsen. Klik op het eerste plaatje en je krijgt de vergroting + onderschrift te zien.


11-3-2013 vernieuwde getijdentabellen Duitse wad
Voor het hele Duitse en Deense wad zijn getijdentabellen gepubliceerd op deze site en gecontroleerd op hun betrouwbaarheid


3-3-2013 vruchtbare bijeenkomst Pact van Rede
Zaterdag 1 maart 2013 hebben ca 50 mensen uit de beheerders- en handhavershoek, de natuurbescherming en de recreatieve gebruikers van het wad letterlijk in kaart gebracht wat ieders wensen en ideeën met betrekking tot het wad zijn en waar de belangen van de verschillende groepen met elkaar strijdig zijn. Het overleg verliep in een goede constructieve sfeer met begrip voor elkaars wensen en belangen. Lees verder..


2-01-2013 verbeterde koppeling getijden-tochten
De koppeling tussen het tijdstip van hoogwater en de daarbij mogelijke tochten is gecontroleerd en verbeterd.


15-12-2012 vernieuwd koppeling getijden-tochten
De overzichten voor de beste vaartijden voor de kanotochten op het wad zijn bijgewerkt; de tijden zijn gecontroleerd en een aantal tochten zijn toegevoegd. De tochten kunnen op twee manieren bekeken worden: in volgorde van west naar oost en in volgorde van de beste vaartijd ten opzicht van hoogwater Lauwersoog.


7-12-2012 in 2013 geen nieuwe 1800 kaarten op papier
Mailbericht digitale kaartenleverancier Stentec: Door bezuinigingen bij defensie komen er voor het vaarseizoen 2013 geen nieuwe papieren 1800-serie kaartensets. In augustus wordt wel een nieuwe 1801 uitgebracht vanwege de herziening van het verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee. In de loop van de zomer volgen mogelijk ook nog 1811 en 1812 van de Waddenzee. In 2013 worden daarom nog de 2012 sets verkocht welke voor veilig gebruik dienen te worden bijgewerkt met de BaZ.
(de digitale kaarten van Stentec zijn wel bijgewerkt).
Wadkanovaren beschikt over alle BAZ weekberichten en zal kijken of er tijd is om zelf digitaal bijgewerkte kaarten voor het Nederlandse wad te publiceren.


2-12-2012 aanvullingen website
vernieuwd koppeling getijden-tochten: toegevoegd links naar tochten met gunstigste vertrektijden in relatie tot hoogwater
vernieuwd koppeling getijden-tochten: vervangen door twee overzichten met de gunstigste vaartijden: één van west naar oost en één in volgorde van hoogwater.


20-11-2012 - aanvullingen website
vernieuwd getijdentabel: getijdentabel Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl 2013
vernieuwd en gewijzigd: tijdstippen zonsopkomst en zonsondergang bij Lauwersoog 2013

20-9-2012 - aanvullingen website
Op verschillende punten is de website wadkanovaren bijgewerkt en uitgewerkt:
navigatie aangevuld: hoofdstuk navigatie (kaarten openseamap en marine.garage toegevoegd)
vaarroutes aangevuld: hoofdstuk vaarroutes (kaarten vervangen door die van openseamap)
Duitse wad aangevuld: hoofdstuk westelijke Duitse wad (voltooide routebeschrijvingen)
Duitse wad nieuw: hoofdstuk Duitse wad tussen Wangeooge en Tümlauer Koog
het weer nieuw: artikel over weersverwachtingen
.


1-9-2012 - Engelsmanplaat en het Rif weer vrij toegankelijk
De morfologie van het gebied over het seizoen weer heel erg verandert. Op het Rif zijn weer zandduinen (tot 1,5 mtr hoog) ontstaan met daarop biestarwegras en ertussen o.a. zeeraket, zeepostelijn e.d en de gemiddelde hoogte wordt geschat op 2.30 mtr boven NAP. De Hiezel is over het seizoen zo'n 35 cm hoger geworden en ligt momenteel rond de 1.35 boven NAP. Daar worden o.a schorrekruid waargenomen. Ook zeekraal en Engels slijkgras (westelijker) staat er nog steeds hetgeen de beide platen toch weer een iets andere dimensie geeft.


22-6-2012 - Zuidoost punt Engelsmanplaat verboden gebied
Vanaf 1 mei 2012 is de zuidoostelijke richel (de Hiezel) van Engelsmanplaat tijdelijk verboden gebied in verband met broedende sterns. Het gebied is met palen afgezet.


22-6-2012 - zoogtijd gewone zeehond
Gedurende de maanden mei t/m juli hebben de gewone zeehonden jongen. Het is belangrijk dat de moederdieren en de jongen niet hun energie verspillen met onnodig het water in te moeten. Het temperatuursverschil tussen droog op een zandplaat enhet water kost veel energie. Bij stromend water bestaat er bovendien een kans dat moeder en jong elkaar kwijt raken met een huiler als gevolg. Probeer in deze maanden dus te vermijden dat zeehonden voor je het water in moeten.


12-4-2012 - nieuwe geul onder Simonszand
Na de stormen in februari is er een permanente doorgang ontstaan onder Simonszand van boei EB28 (Eilanderbalg) naar boei SP15 (Spruit). Zlefs bij de laagwaterkentering heeft de geul nog een diepte van meer dan 2 m, genoeg voor jachten en platbodems.
De alarmerende berichten in de media ten spijt is Simonszand zelf amper aangetast door de stormen.


1-9-2011 - nieuwe geul onder Engelsmanplaat
Vanaf boei PR6 (begin Paessensrede) loopt een nieuwe geul onder Engelsmanplaat schuin naar noordoost richting SG9 (Smeriggat). Ook de oude geul tussen 't Rif en Engelsmanplaat die aan het verzanden was is weer bevaarbaar


1-4-2011 - nieuwe route jachthaven Schier
Door het ijs van de afgelopen winter 2010/2011 is bij enkele bochten in de geul van boei R1 (Gat van Schiermonnikoog) naar de jachthaven de doorstroom geblokkeerd geweest waardoor het water ongeveer vanaf de prikken de kleine Harmsgeul tot hoofdgeul heeft uitgesleten. De oude geul is nu in de bochten erg ondiep. Het Harmsgeultje is met gele boeien (voorzien van letters A-F) gemarkeerd.


klik op home voor menu+homepagina